Yellow flower perennial, Kangaroo Paw - Anigozanthos 'Harmony' in drought tolerant California garden

Yellow flower perennial, Kangaroo Paw – Anigozanthos ‘Harmony’ in drought tolerant California garden